กระทรวงอุตสาหกรรม

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์ ขอเชิญร่วมสัมมนา23 - 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกิยรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018


กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์ จัดงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธ์การเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมต่อไป โดยภายในงานประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา สัมมนาวิชาการ นิทรรศการ ร้านค้าจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ

ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในวันที่ 23–24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ท่านจะได้รับ e-mail ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาอีกครั้งหนึ่ง

กำหนดการ
Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

08.00 - 09.30 น.ลงทะเบียนหน้าห้องสัมมนาย่อย เยี่ยมชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมในบูธ
และรับประทานอาหารว่าง
09.30 - 10.45 น.พิธีเปิดงานและมอบรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น
ประจำปี 2561 เชิญผู้มีเกียรติในห้องสัมมนาที่ลงทะเบียน
เพื่อรับชมพิธีเปิดงานผ่านระบบสัญญาณภาพสด (CCTV)
จากห้อง BB 201

กล่าวรายงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ปี 2561
โดย : ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ นางดวงกมล สุริยฉัตร

กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ “9 มาตรการเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs”
โดย : อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 

พิธีมอบรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2561 
มอบโดย : อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

เปิดนิทรรศการและบูธกิจกรรม
โดย : อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
10.45 – 12.00 น.สัมมนาตามกำหนดการในห้องย่อย
ห้องหัวข้อสัมมนา
BB 201การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดูรายละเอียด
BB 202การใช้โปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0ดูรายละเอียด
BB 203"ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE" จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย ดูรายละเอียด
BB 204โซ่อุปทานสีเขียว : โอกาส และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตดูรายละเอียด
BB 205มององค์กร เห็นอนาคต ด้วย ILPI เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ดูรายละเอียด
BB 212Workshop สัญจรพารวย ด้วย Smart Logistics ดูรายละเอียด
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง BB 207,210-211 (ชั้น 2)
13.00 – 16.00 น.สัมมนา (ต่อ) ตามกำหนดการในห้องย่อย

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

08.00 - 09.30 น.ลงทะเบียน เยี่ยมชมนิทรรศการ และสัมมนาตามกำหนดการ
เริ่มสัมมนาเวลา 09.00 น.
ห้องหัวข้อสัมมนา
BB 201นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์  ดูรายละเอียด
BB 202เพิ่มศักยภาพของ SMEs ด้วย Software และ Hardware ด้านโลจิสติกส์ ดูรายละเอียด
BB 203"Supply Chain C-U-P (คัพ)" เชื่อมโยง กลมเกลียว สร้างผลิตภาพร่วมกันดูรายละเอียด
BB 204การสร้างกำไรจากโลจิสติกส์ ดูรายละเอียด
BB 205ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จยุค 4.0 ด้วยการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน ใน EEC
ดูรายละเอียด
BB 212นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทยดูรายละเอียด
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง BB 207,210-211 (ชั้น 2)
13.00 – 16.00 น.สัมมนา (ต่อ) ตามกำหนดการในห้องย่อย

ข้อมูลลงทะเบียน

ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสหากรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ท่านจะได้รับ e-mail ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาอีกครั้งหนึ่ง
กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 

ห้อง
หัวข้อสัมมนา
BB 201 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เต็ม

BB 202 การใช้โปรแกรมระบบงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
BB 203 "ตามรอยสินค้าด้วยรหัส UN/LOCODE" จากรหัสมาตรฐานสากลสู่การเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์ไทย
BB 204 โซ่อุปทานสีเขียว : โอกาส และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต
BB 205 มององค์กร เห็นอนาคต ด้วย ILPI เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์
BB 212 Workshop สัญจรพารวย ด้วย Smart Logistics

เต็ม

ไม่เข้าร่วมสัมมนา
กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการสัมมนา

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 

ห้อง
หัวข้อสัมมนา
BB 201 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์

เต็ม

BB 202 เพิ่มศักยภาพของ SME ด้วย Software และ Hardware ด้านโลจิสติกส์
BB 203 "Supply Chain C-U-P (คับ)" เชื่อมโยง กลมเกลียว สร้างผลิตภาพร่วมกัน
BB 204 การสร้างกำไรจากโลจิสติกส์

เต็ม

BB 205 ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสาเร็จยุค 4.0ด้วยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใน EEC
BB 212 นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย
ไม่เข้าร่วมสัมมนา

ข้อมูลการติดต่อท่านสามารถทำการลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว

กรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน หากท่านกด submit ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail: RSVP@bangkokpost.com

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม กองโลจิสติกส์